Provide Quality

บริการของเรา

เนื่องจากการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ถือเป็นงาน Made to Order ประเภทหนึ่ง ซึ่งเวลาในการผลิตจะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของงานที่ได้รับ แต่นี่เพื่อความสะดวก การวางแผนงานของลูกค้า โรงพิมพ์จึงจำแนกเวลาการผลิตตามประเภท ของระบบการพิมพ์และกระบวนการหลังการผลิต ช่วงเวลาดังกล่าวเป็นระยะเวลาหลังจากยืนยันหลักฐานและ การชำระเงินเต็มจำนวนหรือเงินมัดจำได้รับการชำระแล้ว

ผลงานของเรา

ระบบพิมพ์
Digital Offset

 • งานพิมพ์อย่างเดียว: ประมาณ 2-3 วัน
 • งานพิมพ์อย่างเดียว พร้อมเคลือบ: ประมาณ 3-4 วัน
 • งานพิมพ์ที่มีขั้นตอนหลังการพิมพ์ เช่น เข้าเล่มมุงหลังคา และไสกาว: ประมาณ 5-7 วัน
 • งานพิมพ์ที่มีขั้นตอนหลังการพิมพ์ เช่น เข้าเล่มเย็บกี่ จั่วปัง, งานปั้มฟอยล์ทอง/เงิน, ปั้มนูน/จม, Spot UV, ไดคัทตามแบบ, ประกอบขึ้นรูป ฯลฯ: ประมาณ 7-14 วัน

ระบบพิมพ์
Offset

 • งานพิมพ์อย่างเดียว: ประมาณ 5-7 วัน
 • งานพิมพ์อย่างเดียว พร้อมเคลือบ: ประมาณ 7-10 วัน
 • งานพิมพ์ที่มีขั้นตอนหลังการพิมพ์ เช่น เข้าเล่มมุงหลังคา และไสกาว: ประมาณ 7-14 วัน
 • งานพิมพ์ที่มีขั้นตอนหลังการพิมพ์ เช่น เข้าเล่มเย็บกี่ จั่วปัง, งานปั้มฟอยล์ทอง/เงิน, ปั้มนูน/จม, Spot UV, ไดคัทตามแบบ, ประกอบขึ้นรูป ฯลฯ: ประมาณ 10-21 วัน

ระบบพิมพ์
Inkjet

 • งานพิมพ์อย่างเดียว: ประมาณ 2-3 วัน
 • งานพิมพ์อย่างเดียว พร้อมเคลือบ: ประมาณ 2-4 วัน
 • งานพิมพ์ที่มีขั้นตอนหลังการพิมพ์ เช่น ไดคัท: ประมาณ 3-5 วัน